Category Archives: publications-cs

Zvláštnosti modifikovaného bitumenu pro výrobu střešního primeru.

Pro založení základů střech se často používají materiály, které mohou mít na svém povrchu póry a neposkytovat dostatečnou adhezi se střešní krytinou. Pokud se mini díry nebudou včas zapravený, do nich se vsákne voda. To je nežádoucí, proto že při změně teplot a následném mrazu/tání se na povrchu vyskytují trhliny, a střešní krytina se rozpadá.

Za účelem odstranění nepříznivého vlivu poréznosti a zvýšení pevnosti adheze základu střechy se střešní krytinou obě plochy musí být ošetřeny tekutým primerem na bázi bitumenu.

Primer to je koncentrovaná disperse bitumenů, které mají teplotu měknutí pod 80 ºС v speciálně vybraných rozpouštědlech.

Při použití bitumenu pro vytvoření fólie je třeba počítat s oblastí lakových materiálů, protože vodotěsnost pojiva je výrazně nižší než plástu a gumy.

Nicméně, bitumeny mají dobré antikorozní vlastnosti a vysoké dialektické indexy.

Surovinová základna bitumenů je téměř nevyčerpatelná, to dává optimistické předpovědí o přechodu některých laků a barev na bitumenovou bázi.

Při tom nemodifikovaný bitumen ve složení krytiny je třeba změnit, protože nesplňuje stávající normy.

Zavedení modifikátorů dává možnost vyvést bitumenové materiály na novou úroveň: je umožněno použití na rezavých kovových površích. Při tom je možno vynechat drahé pískování.

Rez působí jako modifikátor, nezhoršuje ale naopak zlepšuje výkonné vlastnosti bitumenových nátěrů.

Použití modifikátorů dává možnost zlepšit kvalitu získaných primerů a zvýšit jejich adhezní a pevnostní vlastnosti. Primery zvyšují životnost betonu kvůli maximálnímu vtírání do povrchu a následnému obklopení všech nevázaných částic.

Společnost GlobeCore prezentovala své zařízení v Bulharsku

Od 18. do 24. října roku 2015 pro zástupce silničního a stavebního průmyslu a další zaintere-sované organizace Bulharska, se uskutečnila série prezentace zařízení společnostiGlobeCore.

Tyto akce se konaly v Sofii, Plovdivu, Ruse, Blagoevgradu a dalších městech. Zaměstnanci GlobeCore předložili lidí kteří se shromáždili materiál jak o společnosti tak i o vyráběných zařízení, vybavení pro výrobu emulze z bitumenu (typu UVB-1),zařízení modifikace bitume-nu polymery (typu UVB-2), stejně jako o laboratorních zařízeních.

Zájem zástupců Bulharska o zařízení GlobeCore není náhodný. Za prvé, poptávka po konzu-maci emulze z bitumenu a modifikovaného bitumenu v této zemi stále roste. Za druhé, od roku 2009 ve m. Varna úspěšně se provozuje závod na výrobu modifikovaného bitumenu, který byl dokončen vybavením naše společnosti

Prezentace se zúčastnili jak technické odborníci tak i vedoucí silničních a stavebních organiza-ce. Po skončení oficiální části akce, všichni účastníci byli schopni získat úplné odpovědi na otázky technického charakteru od inženýre konstruktéra společnosti GlobeCore.

Naše společnost děkuje bulharským kolegům za jejich zájem a vřelé přivítání, a doufá na další spolupráce.

 

 

 

 

 

Inovace dopravní stavby – jaké jsou výhody použití asfaltové emulze?

V oblasti dopravní stavby se stále více používá asfaltová emulze, která se zjevila aby nahradila asfalt. Tuto stahující látku vynalezli v USA a je už půl století úspěšně použitá na celém světě jako jedná ze složek materiálu pro dopravní stavbu.

Asfaltová emulze je spojující látkou před primerem. Fyzikální vlastnosti asfaltové emulze jsou takové, že nepotřebuje silného zahření před provozem, a rozděluje se po povrchu štěrku více rovnoměrně než obyčejný asfalt. Cena asfaltové emulze závisí na ceně surovin.

Inovace dopravní stavby – jaké jsou výhody použití asfaltové emulze?

Ve stavbě silnic se asfaltová emulze používá také pro výstavbu asfaltového povrchu v podmínkách s vysokou vlhkostí nebo za nízké teploty, pro záplatování jam na bázi moderních technologií impregnace, pro studené zpracování během restaurátorských prácí, pro povrchovou úpravu opotřebovaných vrstev silnice atd. Asfaltovou emulzi je snadno používat pro vrstvený silniční povrch. Zpracování pomoci této spojující látky slouží k fakturnímu a strukturnímu obnovení vrstev, brání předčasnému zničení dálnic, poskytuje ochranu proti vodě, ke zlepšení přilnavosti pneumatiky vozidla s povrchem vozovky a také ke zvýšení trvanlivosti.

V důsledku použití asfaltové emulze povrch silnice dostane vynikající kvalitní vlastnosti jako jsou střihová stabilita a dlouhá životnost.

Asfaltová emulze určitě obsahuje bitumen a vodu v poměru 50 a 40%. Mezi další součásti lze poskytnout asi 3-5% pro směs sekundárního produktu zpracování bavlněné oleje s flotačním dehtem, 1% hydroxid sodný nebo draselný nebo jiné emulgátory.

Příprava asfaltové emulze se děli na dvě fázi: asfaltovou a vodní. Asfaltová fáze je směs asfaltu s různými doplňky (přísady, ředidla atd.). Vodní fáze – to je přidání emulgátorů do vody pro vytvoření emulze. Tato fáze zařazuje přípravu emulgátoru z části směsi tukové hmoty v podobě sekundárního produktu zpracování bavlněné oleje a flotačního dehtu, za stalého míchaní s zahřátým roztokem ve vodě hydroxidu sodného nebo hydroxidu draselného až do úplného rozpuštění těchto směsí.

V důsledku toho obě složky přes speciální dávkovač jsou vedeny uvnitř speciálního zařízení pro míchání, vybaveného koloidním mlýnem, který má rychlost otáčení asi 6 tisíc otáček za minutu. Bitumen je rozemílán do částic velikosti mikronu, které spadají do bublin emulzní vody a jsou suspendovány. Výsledný produkt míchání se nazývá asfaltová emulze.

Hlavní výhodou jejího použití je šetření zdrojů a energie. Celkové náklady práce jsou sníženy v důsledku zvýšené životnosti asfaltové emulze za povětrnostních podmínek od jara do pozdního podzimu. Kromě toho technologie použití asfaltové emulze pro vytvoření silnice je ekologický čistá, nejsou žádné výhozy do atmosféry od rozpouštědel, a také není nebezpečí výbuchu při zpracovaní a přepravě asfaltového roztoku.

Asfaltová emulze zlepšuje pružnost, pevnost, adhezní vlastnosti povrchové vrstvy vozovek, snižuje citlivost ke kolísání teploty a je kvalitní produkt moderního chemického průmyslu.

 

 

Laboratorní zařízení pro přípravu modifikovaných asfaltů

Modifikované asfalty se začaly objevovat v 60-tých letech minulého století.

Jejich vznik umožnil kratší období použití horních vrstev povrchy vozovek v důsledku zvýšení zatížení náprav dopravních prostředků a intenzitě dopravního provozu.

Tradiční asfaltobetoni již nejsou schopny splnit potřebné dlouhověkosti použití povrchy vozovek.

Protože jejich kvalita je určena hlavně charakteristikami asfaltových pojiv,  odvozený je závěr o vhodnosti nahrazení běžných asfaltu z asfaltami modifikovanich z polymeryma.

V první fázi so provedeny testy na účinnosti různých polymerů, stejně jako hledání nejlepší technologie pro jejich sladění s bitumenem s pomocí laboratorijsih zařízení.

V průběhu doby, výsledky byly systemizovány, ale vědecký výzkum v oblasti modifikovaných asfaltů se ani dnes nezastaví.

Společnost GlobeCore nabízí výzkumnim laboratoře, výzkumnim ústavyma a průmyslovym podnikami, které jsou specializovaná na výrobu asfaltobetonovich směs, výstavbu a opravy silnic, mostů a nadjezdů, laboratorní vybavení typu UMB-L. Tyto přístroje jsou určeny k vytvoření receptu pro modifikovaný asfalti a k provádění řadu experimentů.

Laboratorní zařízení pro přípravu modifikovaných asfaltů

Přístroj pracuje na zásadě Vortex míchání ve stejnou dobu dispergovany bitumenu a polymeru, které je dosaženo na úkoru použití koloidního mlýnu.

Výhody laboratornich zařízení typu UMB-L ochranných známek GlobeCore jsou:

– Schopnost vykonávat experimenty přímo ve výrobní oblasti;

– Získání experimentálních vzorků modifikovaných asfaltů s kapacitou do 12 litrů v jedné operaci;

– Získání vzorky modifikovaných asfaltů pro laboratorní analýzu bez velkých spotřeby výchozích materiálů (asfaltu, polymeru, adhezních přísady, změkčovadla, atd);

– Možnost přidání tekuté složky v postupu modifikovaných asfaltů;

Provozní optimalizace technologického postupu modifikovaných asfaltů při určování množství doplňkových látek nutných k modifikaci;

– Možnost doručování jako jednotlivých zařízení, jakož i s kompletní zařízení, určených pro přípravu modifikovaných asfaltů v průmyslovém měřítku;

– Možnost získání doporučení od vysoce kvalifikovaných odborníků v fázi výběru a během používání zařízení;

– Komfortní použití.

Laboratorní zařízení pro výrobu bitumenových emulzí

V obecném připadé, laboratorní zařízení, umožňuje modelování v malém měřítku procesů, které se vyskytují v reálném světě. Přimo na takovem typu zařízení je 20-let minulého století byl nejprve získán takový materiál, jako je například asfaltové emulze.

Většina postupů pro jeho výroby je založen na emulgace bitumenu ve vodě, které se v laboratorních podmínkách, lze realizovat s pomocí:

– Mixeru s pádlem;
– Ultrazvukem;
– koloidním mlýnem;
– kombinovaným způsobem

Společnost Globe Core nabízí laboratoře, vědecko-výzkumné ústavy a průmyslové podniky, které se specializují na výrobu živičných materiálů, laboratorní zařízení typu UVB-1L, je určen pro:

– Výroba a testování recepty na asfaltových emulzí;
– Výroba laboratorních vzorků z asfaltové emulze;

Princip činnosti těchto zařízení je založena na asfaltových částicích vkládáních mezi rotorem a statorem koloidního mlýnu v spáry 0,5 mm, a vytváření, na hranici separace vodné a fáze z bitumenu, vrstvy povrchově aktivních hmoti.

Použití koloidních mlýnů umožňuje získat velmi stabilní produkt, který což není vždy možné v případě použití běžného mixéru s pádlem (není dosaženo potřebné broušení bitumenu) a ultrazvukové vibrace (vyžaduje předchozí jemné strouhání asfaltu).

Laboratorní zařízení pro výrobu bitumenových emulzíVýhody zařízení typu UVB-1L ochranných známek Globe Core jsou:
– Kontrola kvality získanich vzorku bez velkých výdajů výchozích materiálů (bitumenu,vody,emulgátoru,atd.)

– Výroba ukázkovich vzorku kationtových a aniontových bitumenovich emulze s maximální kapacitou 20 l / min;

– Zkoušeni charakteristiky materiálu na vložení do ní různých aditiv k modifikaci;

– Schopnost dodávani jak individuálních zařízení, jakož i aj v sadě s bitumen – emulzní ch zařízení vyhrazených k získání produktů v průmyslovém měřítku;

– Práce v poloautomatickém režimu;

– Zařízení může být užitečná zejména pro výrobce asfaltových emulzí, které vyrabijo recepty v souladu s místními požadavkami;

– Možnost získání doporučení od vysoce kvalifikovaných odborníků v fázi výběru a během používání zařízení;

– Komfortní použití.

 

 

 

 

 

 

V Tanzanii začala pracovat první továrna na výrobu asfaltové emulze.

Dne 4. října v Dar-es-Salaamu (Tanzanie), bylo slavnostne zprovoznění prvního závodu na výrobu asfaltové emulze, která se skládá ze kompletnícho zařízení společnosti GlobeCore.

Význam této akce je skutečnost, že se osobně podílel na něm a náměstek ministra pro výstavbu venkovských a městských komunikací Ministerstva práce republiky Tanzanie Hassana Matimba (na obraze – v centru). Společně s ním, slavnostní pásku při otevírání preržizli Zástupci hostitelské společnosti: vykonny ředitel Gratian Nshekanabo a generální ředitel Prashant Patel.

V Tanzanii začala pracovat první továrna na výrobu asfaltové emulze.Vod nové výroby v Tanzanii se očekává mnoho. Gratian Nshekanabo, mimo jiné uvedl: “Jsme hrdí na to, že je první továrna na výrobu asfaltových emulzí postavena podle nejlepších mezinárodních standardů a založena na nejnovější technologie. V důsledku toho, asfaltová emulze ktera se vyrábí v těchto zařízeních, úplně je v souladu s mezinárodními a regionálními standardamy.

Použiti “studené technologie” umožní zcela změnit náš přístup k budování a udržování silnic.

Řekl pan Hassan Matimba že otevření tovarny asfaltové emulze je první krok správným směrem, který je logickým pokračováním kurzu vlády Tanzanie v jeho industrializace. Kromě toho je uvedení do provozu těchto zařízení, se omezí dovoz asfaltových materiálů.

Je třeba poznamenat, že otevirany této důležité výroby, předcházela dlouhodoba analýza a výběr nejlepšího zařízení na světě. Vezměte na vědomí, že pánové Nshekanabo a Patel osobně navštívily výrobnu společnost GlobeCore na Ukrajině. Po te návštěvy následoval vyber ve prospěch naší společnosti.

 

Ve Vietnamu, uvedena je do provozu a úspěšně pracuje UVB-2 zařízení.

Dne 8. května, dokončeni jsou práce na uvedení zařízení do provozu a jeho optimalizace ve Vietnamu. V jedné budově organizace v této zemi bylo dodány zařízení typu UVB-2- (kapacity 22 m³ / h) pro modifikaci asfaltových polymerů.

Ve Vietnamu, uvedena je do provozu a úspěšně pracuje UVB 2 zařízení.Modifikované asfalty, získané v zařízeních UVB pod obchodní značkou GlobeCore, využiva se v konstrukci a opravy silnic, mostů a nadjezdů.

Zařízení tohoto typu jsou velmi vyhledávané vod podniku provozujícími silničních oprav a výstavbi asfaltové vozovky, hydroizolace budov a umístění měkkých střech.

GlobeCore prezentovali své zařízení v Srbsku a Makedoni

 Na začátku prosince 2014 zástupci GlobeCore byly v pracovní návštěvy v Bělehradu, Skopju a řadu dalších měst v Srbsku a Makedonii.

Na pozvání společnosti, , manažerka naší společnosti Antonina Sokhanj představila zařízení pro výrobu asfaltových emulzí a modifikovaných asfaltů.

GlobeCore prezentovali své zařízení v Srbsku a MakedoniJako posluchači prezentace se zúčastnili zaměstnanci podniků zapojených do stavby a opravy a údržbu silnic, stejně jako při výrobě materiálů pro výstavbu silnic. Během prezentace, jiné než zařízení pro asfaltové emulze vyrobené firmou GlobeCore, diskutovali aj problematiku zvláštnosti jeho uplatňování, pokud jde o Srbska a Makedonie, stejně jako možnost integrace s existujícím technologickým zařízení.

Na základě výsledků tyto návštěvy klidne mužeme zdůraznit že je zařízení GlobeCore schopny řádně řešit úkoly, které vyčnívají před stavitelé silnic v Srbsku a Makedonii.

Modifikované bitumeny a jeho druhy

V tomto článku ne budeme mluvit jen o základními typy modifikovaných bitumenu, už poskytneme a jeho základní vlastnosti,na které je třeba obratit pozornost při použití těchto stavebních materiálů.

  Hned je třeba poznamenat, že proces modifikace bitumenu je postup, kteri má za cíl zlepšení vlastností bitumenu na úkor přidáním speciálními aditivami v bitumenu. Vložení odpovídajících polymerů a přípravu modifikovaných bitumenu umožňuje zlepšení vlastností bitumenu, včetně: zvýšenou stabilitu při zvýšených teplotách a odolnost proti nízkým teplotám, vyšší nosnost, tím lepší je pružnost, dlouhe trvani a tak dále. Jako základní polymerní modifikátory bitumenu aktivně využívají (včetně na výrobu různých stavebních materiálů) takových přísad, jako APP nebo ataktického polypropylenu, nebo, jinými slovami, dostanete APP- modifikovaný bitumen, někdy společně s izotaktickim polypropylenem, jako a SBS, v tomto pořadí, polymer styrol-butadien-styrol – je to SBS- modifikovaný bitumen.Modifikované bitumeny a jeho druhy

            Je pravidlem, že materiály vod modifikovanécho bitumenu zvanýcho polimerno-bitumenovy, a v některých případech, a to zejména v přeložených materiálů, mohou být použivany a termíny – gumovy bitumeni, připadne to sou materiáli na zaklade bitumenu modifikovanécho pomocí SBS polymerů, nebo plasto- živičné, nebo APP- modifikovani bitumen.

Materiály, které se používají styren-butadien-styren, a ty, ve kterých je použit ataktický polypropylen, mají silné i slabé stránky. Při zvažování materiálu ze stejného základu, ale s různými modifikátorami, mohou být izolovány různé zvlašnosti, o kterých budeme říkat pozdeji. Například, APP materiály se vyznačují vysokou stabilitou vůči ultrafialovému záření jako chemickou odolnost vůči bází a kyselin, zvýšenou tepelnou odolnost na základě SBS materiálu, jakož i velmi dobrou přilnavost ke sklu a kovů. To vše má významný dopad na oblast působnosti APP modifikovaných bitumenu. Na druhé straně, SBS materiály jsou charakteristické svou odolností proti nízkým teplotám, elsticky vynikajíca, a kromě toho, je to docela snadné sledovat konfiguraci povrchu, na který jsou ukládány. Vzhledem k nižší tepelnou stabilitu SBS modifikovaný bitumeny může způsobit určité problémy při způsobovani. Z tohoto důvodu tyto práce by měly být prováděny obzvláště pečlivě a promyšleně. Kromě toho, nemůžeme říct něco o charakteristických vlasnosti některých modifikovaných bitumenu, za předpoklad, že se jejich vlastnosti mohou významně měnit v závislosti na koncentraci modifikátoru.

Je pravidlem, že přísady SBS vynašet do asi 3-6 hmotnostních procent. Požadované množství tohoto materiálu je závislá na disperzním stavu materialu. Tak, například, v případě, že polymer styren-butadien-styren je třeba vhazovat ve formě jemné disperze, pak se jeho spotřeba, stejně jako koncentrace, snižuje, a v případě, že jsou vloženy ve formě hrubé disperze, pak je situace opačná, tzn. pro získání vysoce kvalitnícho modifikovaného bitumenu koncentrace modifikatoru měla by se zvýšit. Spolu s tím, zahříváním modifikovaného bitumenu, kteri byl vylepšen s SBS, často se pozorujo tendencie rozdĕlovat se fázové na polymeru a bitumeni, to znamená takový modifikovaný bitumeny je relativně nestabilní při skladování. To vše se musí vzít v úvahu při používání jakéhokoli typu modifikovaných bitumenu.

Bitumenová emulze : základní informace

Víte, co to je bitumenová emulze?   Pro co se používá, podmínky za kterých je vyrobena.   To vše a mnohem více se zaměří ve tem vyčerpávajícím materialu.

Obecně lze říci, že je použití emulzí zaklada na bázi výrobi různých předmětů, které nás obklopují. V jistém smyslu, dokonce aj mléko nebo krema na boty, je nejaka odruda emulze.Pokud mluvíme o bitumenových emulzí, můžeme říci, že tento druh systému “oleje ve vodě”, ve kterém jsou bitumenové částice zavedeného do vodné fáze, jako samostatné prvky. A aby se asfalt ne lepil v tomto médiu, aby neměly vzdělané konglomeráty, efektivně se využívaji rozlličny doplňky, také nazývané emulgátory.

Nemůžeme a ne napomenout, že bitumenová emulze umožňuje úspory ve zdrojích, ona je vhodná pro přepravu a skladování. Také, z nemalé důležitosti je aj to že asfaltová emulze predstavuje ekologicky čistý produkt, a technologie které jsou založeny na použití takovych emulze, vyznačující se ekonomikou a relativnou dostupnosti.Bitumenová emulze : základní informace

Zpravidla, odborníci pracující s bitumenových emulzí, nějakým způsobem se potýkají s různými značkami asfaltu. Jako důsledek toho bitumenová emulze může se podstatně lišít v jeho vlastnosti a možnosti využití. Nesmíme zapomínat na rozpouštědla kteri se v malých množstvích přidávají do směsi, přičemž je třeba dbát, aby nepřišlo jak do přehnanecho rozpuštění, tak ani usazovani složek směsi.

 

Když začínáme rozhovor o vodě a bitumenové emulze, nemůžeme aby ne obraceli pozor že katjonske emulze ve srovnání s anijonskimi nejsou tak citlivé na množství vody, ktera se vhazuje do složeni. Anjonove emulze, na rozdíl, velmi aktivní a intenzivní reagují na kapaliny, ale ve skutečnosti na obsah velkého množství minerálních příměsí ve vodě. Když se mluví o kyselin, se používá kyselina octová v první řadě, ale mnoho firem se postupně vzdávají o provádění této kyseliny při výrobě bitumenových emulzí, neboť urychluje korozi koloidních mlýny. Někdy namísto kyseliny octovy mohou být použity kyseliny fosforečné.

Jako katalyzátor, který umožňuje získat bitumenových emulzí, běžně se používa chlorid vápenatý. S pomocí takovéto přísady je možné zvýšit viskozity a stability emulze. Je také velmi aktivně použitím různých polymerní přísady za účelem změny začatečnicho asfaltu. Taková aditiva ještě večim stupnem umožňuje zvýšení viskozity bitumenu. Kromě toho, ve vodné fázi se někdy přidává do speciální latex přísady.

Když mluvíme o základních charakteristik bitumenových emulzí, musím říci něco o usazovani, koalescence a flokulace. Usazování nebo sedimentace je proces zpětného pohybu asfaltu do emulze. Proces flokulace je spojena s sjednocení částic bitumenu do slepenců. Tento ukaz se lehce muže vyhnout  bežnym michanim bitumenové emulze, což vede k částečnému zotavení jeho vlastnosti..

Když mluvíme o tom, jak se bitumenové emulze vyrabi pak je první, na čem se mame zastavit – koloidní mlýn. Von propoušti vyhřívané asfalt a vodné fáze, a v nem se bitumen rozbije na množství drobných částic. Koloidní mlýny jsou hlavním nástrojem při výrobě bitumenových emulzí, vod kvaliti zařízení závisí do značné míry aj kvalita konečného produktu.